Nasze sklepy: Odkurzacze centralne  Kominki Wellness i Spa

Kategorie

Informacja

Promocje

Regulamin sklepu internetowego

centralne-odkurzacze.net

ustanowiony dnia 25.05.2018 roku

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy centralne-odkurzacze.net, dostępny pod adresem internetowym https://centralne-odkurzacze.net, prowadzony jest przez Mateusza Kosowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Akropol Kosowski Mateusz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7971885192, REGON 142501746
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

§ 2 Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akropol Kosowski Mateusz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7971885192, REGON 142501746
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://centralne-odkurzacze.net
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 

 1.     Adres Sprzedawcy: Akropol Kosowski, Cesinów-Las 2, 05-620 Błędów
 2.     Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@centralne-odkurzacze.net
 3.     Numery telefonu Sprzedawcy: (22) 487-81-06, 721442257, 727681293
 4.     Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Idea Bank 45 1950 0001 2006 0050 0188 0001
 5.     Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6.     Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach 9:00-18:00.

 

§ 4 Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet explorer, google chrome, Opera, Mozilla Firefox itp.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5 Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych adres email, imię nazwisko.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
 6. kliknąć przycisk “Potwierdź zakup”
 7. w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Akropol Kosowski, Cesinów-Las 2, 05-620 Błędów. Odbiór osobisty możliwy jest tylko po uprzednim złożeniu zamówienia w sklepie i potwierdzeniu terminu odbioru z obsługa sklepu.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przy odbiorze osobistym (przy tej formie płatności preferujemy wpłatę niewielkiej zaliczki ustalanej z klientem np. 3% wartości zamówienia)
 • Płatność za pobraniem (dla zamówień powyżej 4000 PLN preferujemy wpłatę niewielkiej zaliczki ustalanej z klientem np. 3% wartości zamówienia) 
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne
 • Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4. Zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia wartości kwoty pobrania ze względu na ograniczenia tych kwot w firmach kurierskich.

5. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy.

 

§ 9 Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą sprzedaży.
 2. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.
 3. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Zasady przetwarzania, udostępniania i ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w Polityce prywatności.
 4. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.
 5. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 09-18.
 6. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, które jest wiążące dla Zamawiającego jeśli nastąpiło niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 2. Dokumentem sprzedaży jest Faktura Vat w formie elektronicznej. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 3. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 4. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: centralne-odkurzacze.net, Cesinów-Las 2 05-620 Cesinów-Las lub elektronicznie na adres sklep@centralne-odkurzacze.net. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji sklep centralne-odkurzacze.net traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą koszt zwrotu przesyłki organizowanej przez centralne-odkurzacze.net wynosi 16,97 PLN (dla przesyłek o wadze do 30 kG i maksymalnych wymiarach 100x50x50 ).
 17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty wolne od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy zawarte w ustawie o prawach konsumenta w przypadku klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (dokonująca zakupu nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź zakupu nie mającego charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej). Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi w przypadku gdy Kupujący nie jest konsumentem lub nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą dokonującą zakupu nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź zakupu nie mającego charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. 
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie. Szczegóły gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
 7. Jeżeli klient nie jest konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (dokonująca zakupu nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź zakupu nie mającego charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej) Zgodnie z art. 548 kodeksu cywilnego (dalej: KC): § 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Pojęcie wydania przy sprzedaży połączonej z wysyłką zdefiniowano w art. 544 KC: § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

 

§ 12 Opinie o sklepie i produktach

 

 1. W obrębie naszego sklepu prezentujemy opinie o naszym sklepie zbierane i obsługiwane za pomocą serwisu CENEO jak i opinie o konkretnych produktach, zbierane i administrowane w obrębie sklepu.
 2. Dbamy aby opinie o naszym sklepie jak i produktach dostępnych w jego obrębie były rzetelne. W tym celu przede wszystkim zaproszenia do wystawienia opinii zarówno o samym sklepie (w portalu ceneo) jak i o produktach wewnątrz naszego sklepu wysyłane są tylko i wyłącznie do naszych klientów czyli osób, które rzeczywiście dokonały zakupu w naszym sklepie.
 3. Osoba dokonująca zakupu może wyrazić zgodę lub nie na przekazanie danych odnośnie zakupu do portalu CENEO celem wystawienia opinii. Jeśli klient nie wyrazi zgody w takim wypadku nie otrzyma zaproszenia do wystawienia opinii po zakupie w portalu CENEO.

 

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Konsument może złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

§ 14 Dane osobowe

 

 Szczegółowe warunki, zakres, cel przetwarzania, zakres udostępniania danych osobowych opisane są w polityce prywatności dostępnej w dalszej części tego dokumentu.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Koniec Regulaminu sklepu --------------------------------------------------------------------------------------

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

sklepu centralne-odkurzacze.net

ustanowiona dnia 25.05.2018 roku

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Akropol Kosowski Mateusz i posługujący się numerem Regon: 142501746 oraz numerem NIP: 7971885192, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. Cesinów-Las 2, 05-620 Błędów i adresem korespondencyjnym ul. Cesinów-Las 2, 05-620 Błędów, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem strony centralne-odkurzacze.net
 2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
  a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 3. Rejestracja konta w sklepie wymaga podania informacji identyfikujących użytkownika, w tym jego imię, nazwisko, adres email, hasło dostępu do konta. Pozostałe informacje możliwe do wprowadzenia podczas rejestracji konta takie jak data urodzenia czy płeć są całkowicie nieobowiązkowe i nie są niezbędne do rejestracji konta w sklepie.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie wymaga podania informacji identyfikujących użytkownika, w tym jego imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny – są to informacje wymagane do celów realizacji umowy sprzedaży.
 5. Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla rejestracji w Sklepie lub realizacji zamówienia. Użytkownik powinien zadbać aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail: sklep@centralne-odkurzacze.net lub telefonicznie pod numerem: 721442257. W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.
 6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. W przypadku posiadania przez użytkownika zarejestrowanego konta w sklepie możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie naszego Sklepu, a w przypadku nie posiadania zarejestrowanego konta możliwe jest to w przypadku wysłania zgłoszenia na adres email Administratora Danych tj. sklep@centralne-odkurzacze.net
 7. Każda udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez użytkownika w każdej chwili cofnięta w tym celu należy wysłać stosowne zgłoszenie na adres email administratora danych osobowych: sklep@centralne-odkurzacze.net
 8. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)u.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub przez okres do 5 lat lub do momentu wysłania przez Państwa żądania ich usunięcia.
 10. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Dane osobowe zbierane przez centralne-odkurzacze.net za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 13. Centralne-odkurzacze.net dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 

Rodzaj i cele przetwarzania danych

 

1. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

 

2. Centralne-odkurzacze.net przetwarza dane osobowe użytkowników i klientów w następujących celach:

a) rejestracji i prowadzenia konta użytkownika/klienta w sklepie. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) składania i realizacji złożonych przez klienta zamówień. Niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w celu subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter) w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) wystawienia dokumentu księgowego (faktury) do złożonego przez klienta zamówienia. Niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@centralne-odkurzacze.net

4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 

Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

 

 1. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione konkretnemu producentowi danego towaru bądź dystrybutorowi danego producenta celem realizacji zamówienia bądź rezerwacji (dostawa towaru bezpośrednio od dostawcy do klienta końcowego) co jest związane z realizacją umowy.
 3. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do furgonetka.pl (Furgonetka sp. z o.o. ) i firmy kurierskiej celem realizacji dostawy zamówionych towarów co jest związane z realizacją umowy.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone firmie Web INnovative Software Sp. z o.o. celem wystawienia dokumentu księgowego, ewidencji sprzedaży, prowadzenia księgowości co jest związane z realizacją umowy.
 5. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 6. Państwa adres email oraz informacja o zakupionych produktach może zostać przekazana do Ceneo sp. z o.o. celem wysłania Państwu niezobowiązującej ankiety dotyczącej opinii o dokonanych zakupach – na podstawie Państwa zgody podczas składania zamówienia.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone firmie Globtel Internet Szymon Hersztek ul. Matecznikowa 2/1 80-126 Gdańsk, która jest usługodawcą usługi hostingu sklepu centralne-odkurzacze.net. Globtel Internet Szymon Hersztek może mieć dostęp do Państwa danych osobowych z racji świadczenia obsługi infrastruktury serwerowej sklepu (Pliki sklepu centralne-odkurzacze.net znajdują się na serwerze firmy Globtel Internet Szymon Hersztek).
 8. Na naszej stronie zainstalowany jest „kod śledzenia” google analitycs, dzięki któremu jesteśmy w stanie dostosowywać sklep i jego ofertę do Państwa oczekiwań, analizować dane statystyczne i przepływ ruchu na podstronach sklepu. Poprzez kod google analitycs przekazywane są do google polska informacje o państwa adresie IP, rodzaju urządzenia, używanym systemie operacyjnym, używanej przeglądarce internetowej, odwiedzanych przez Państwa podstronach naszego sklepu oraz o dokonanych zakupach. (Prawnie uzasadniony interes [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.) W każdej chwili mogą Państwo odmówić i zablokować przesyłanie tych danych do Google Poland sp. z o.o. klikając w link i postępując zgodnie z instrukcjami https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 9. Na naszej stronie zainstalowany jest kod śledzenia tzw. Facebook pixel. Poprzez ten kod informacje takie jak podstrony odwiedzane w ramach naszego sklepu, adres IP są przekazywane do Facebook Poland sp. z o.o. Celem tego rozwiązania jest jak najlepsze dostosowanie wyświetlanych na portalu facebook reklam do Państwa preferencji i zainteresowań. Państwa dane będą profilowane pod kątem odwiedzonych stron sklepu. (Prawnie uzasadniony interes [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.) W każdej chwili mogą Państwo zablokować śledzenie aktywności poprzez pixel facebooka stosując jedną z aplikacji. Aplikacje blokujące kod śledzenia piksel facebooka: Dla przeglądarki Google Chrome - https://chrome.google.com/webstore/detail/disconnect-facebook-pixel/nnkndeagapifodhlebifbgbonbfmlnfm ; Dla przeglądarki Mozilla Firefox - https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/facebook-container/ ; Dla wszystkich przeglądarek (niezbędna rejestracja w zewnętrznym serwisie) - https://dnt.abine.com/#register
 10. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system payu.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PAYU S.A. z siedzibą w 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399
 11. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail centralne-odkurzacze.net będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

Pliki cookies

 

 1. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez "pliki Cookies" należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
 3. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.
 5. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
  - publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
  - nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  - czas nadejścia zapytania,
  - kod żądania http,
  - kod odpowiedzi http,
  - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  - informacje o przeglądarce użytkownika,
  - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
 6. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.

 

 Koniec polityki prywatności ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 Wzór odstąpienia od umowy kupna sprzedaży:

 

 

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko Konsumenta:

 

Adres konsumenta:

 

 

 

 

 

 

 

Adresat:

Akropol Kosowski Mateusz

 

ul. Cesinów-Las 2

 

05-620 Błędów

 

e-mail: sklep@centralne-odkurzacze.net

 

telefon: 224878106

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

 

 

 


Data zawarcia umowy:

 

 

 

 

Data odbioru:

 

 

 

 

 

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 
Gwarancja satysfakcji

28 dni na zwrot
28 dni na zwrot

Każdy nasz klient, który jest konsumentem ma 14 dni na zgłoszenie zwrotu + 14 dni na odesłanie towaru. (Koszt zwrotu ponosi Kupujący). Szczegóły.

Bezpieczne zakupy
Bezpieczne zakupy

Zakupy u nas są bezpieczne dzięki szyfrowanemu połączeniu i procedurom zapewniającym ochronę danych osobowych.

Gwarancja terminu
Gwarancja terminu wysyłki

Jeśli nie wywiążemy się z terminu wysyłki towaru podanego na stronie produktu zaoferujemy Ci prezent lub dodatkowy rabat! (Obsługa sklepu ustala przedmiot lub wysokość rabatu).

firma fodna zaufania
firma fodna zaufania
wzorowy sklep 
szyfrowanie SSL
rzetelny sprzedawca
Partnerzy sklepu Płatności obsługuje Payu Payu - Monedo - Płacę później